Organy Spółki


Organami Spółki są:
Imię:
Zarząd
Nazwisko:
Spółki
Opis:
 

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób.

Obecny skład Zarządu:
mgr inż. Marek Lelito - Prezes
mgr Iwona Kłosowicz - Wiceprezes-Główny Księgowy

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki jest upoważniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki - każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, umowa Spółki lub inne obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają dla innych organów tj. Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Imię:
Rada
Nazwisko:
Nadzorcza
Opis:
 

Rada Nadzorcza Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. w Sulechowie składa się z trzech członków:

 1. Andrzej Skibiński
 2. Jacek Korzyb
 3. Barbara Wiencek

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:
 
 1. bada sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (bilans, rachunkówzysków i strat),
 2. bada sprawozdanie Zarządu z działalnoścoi Spółki oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 3. składa Zgromadzeniu Wspólników pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w punktach 1 i 2,
 4. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników o ile nie uczyni tego Zarzad spółki w przepisanym terminie.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zgromadzenie Wspólników
Imię:
Zgromadzenie
Nazwisko:
Wspólników
Opis:

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Burmistrza Sulechowa - Wojciecha Sołtysa.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawdzanie finansowego za ubiegły rok obrotu oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
 2. Postanowienia dotyczące rozszerzenia naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
 3. Zbycie i wydzierżawienie Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowionego na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
 4. Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości prawa użytkowania wieczystego grunyu lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
 5. Zwrotu dopłat.
 6. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
 7. Zmiana umowy Spółki.
 8. Połączenie, przekształcenie rozwiązanie, likwidacja, utworzenie nowej spółki.
 9. Pokrycie strat i podział zysku.
 10. Wyrażenie zgody na zbycie udziałów lub ich zastawienie.
 11. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
 12. Sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, a także zlecanie jej kontroli.
 13. Uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólnkiów, Rady Nadzorczej, a także zlecenie jej kontroli.
 14. Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.
 15. Udzielenie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów lub innych placówek jak również obejmowanie udziałów w innych spółkach.
 16. Ustalanie wysokości powyżej której zaciąganie zobowiązań lub przeniesienia prawa przez Zarząd wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
 17. Wszystkie inne sprawy przedkładane przez Zarzą bądz Radę Nadzorczą stosownie do przypadków określonych Kodeksem Spółek Handlowych.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  09‑02‑2006 10:40:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  09‑02‑2006 10:40:40
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2006 10:40:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie