Ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości rolnej


Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 'SuPeKom' Sp. z o. o. w Sulechowie ogłasza zamiar wydzierżawienia niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w obrębie Kije, gmina Sulechów, składającej się z dzialki oznaczonej numerem 49/1 o powierzchni 24,52.00 ha.

1. Informacje ogólne: Przeznaczenie nieruchomości: grunty orne o powierzchni 24,08.00 ha (w tym klasa: RIIIb - 5,22.00 ha, RIVa - 6,68.00 ha, RIVb - 2,75.00 ha, RV - 5,52.00 ha, RVI - 3,91.00 ha) i nieużytki o powierzchni 0,44.00 ha (KW ZG2S/00024420/0)
Okres dzierżawy: do 30.09.2018 roku (wydzierżawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania nieruchomości w innym celu niż rolniczy)
Inne warunki: z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa dzierżawy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

2. Składanie ofert:
Pisemne oferty należy składać najpóźniej do dnia 23.06.2015 roku do godz. 13:30, w zamkniętych kopertach z adnotacją "oferta na wydzierżawienie nieruchomości rolnej". Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta / nazwę, adres / siedzibę, datę sporządzenia oferty, oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i wzorem umowy oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, proponowaną miesięczną wysokość czynszu dzierżawnego za całą powierzchnię - 24,52.00 ha (czynsz z tytułu dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolnicze jest zwolniony z podatku od towarów i usług), proponowaną kwotę, którą Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu, w związku z odzyskaniem drewna z wycinki dokonanej w wyniku wykonywania rekultywacji gruntu [tj. wycięcie drzew, podrostu i zakrzaczenia, wyrobienie drewna (grubizny i drobnicy), rozdrobnienie pozostałej grubizny i drobnicy gałęziowej, likwidacja pniaków po ściętych drzewach i krzewach (dopuszcza się likwidację pniaków ręczną, np. poprzez ich wyciągnięcie i utylizację) lub mechaniczną, np. poprzez zastosowanie kruszarki typu "Crasher")] przy założeniu, iż pozyskane drewno staje się własnością Dzierżawcy. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA: Wszelkie koszty wynikające z rekultywacji gruntu ponosi Dzierżawca, w szczególności koszty określone w art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 627 z późniejszymi zmianami). Proponowana kwota, którą Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu w związku z odzyskaniem drewna z wycinki dokonanej w wyniku wykonania rekultywacji gruntu nie może być niższa niż 8.750,00 zł netto plus należny podatek VAT (23%).

Nieuwzględnienie w ofercie któregokolwiek z podanych wyżej warunków spowoduje odrzucenie oferty ze względu na braki formalne.

3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Wydzierżawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagą:

- CENA WYNIKOWA - 100%

przy czym pod pojęciem ceny wynikowej należy rozumieć cenę stanowiącą sumę zaproponowanej przez Oferenta wysokości czynszu dzierżawnego za całą powierzchnię za cały okres dzierżawy do 30.09.2018 roku (tj. wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego za całą powierzchnię pomnożona przez 39 miesięcy) i zaproponowanej przez Oferenta kwoty, którą Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu w związku z odzyskaniem drewna z wycinki dokonanej w wyniku wykonania rekultywacji gruntu.

Ilość przyznanych punktów w wyżej określonym kryterium obliczana będzie według poniższego wzoru:

- Wc wg kryterium CENA WYNIKOWA:

Wc = (cena wynikowa oferty badanej / najwyższa cena wynikowa z zaproponowanych ofert) x 100 pkt x 100%

Odbiorca zawrze umowę dzierżawy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejsza i otrzyma największą liczbę punktów.
Dzierżawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie do podpisania umowy dzierżawy w terminie najpóźniej do dnia 15.07.2015 roku.

4. Otwarcie ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.06.2015 r. o godz. 13:45 w siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego "SuPeKom" Sp. z o.o. w Sulechowie jako część niejawna. Ocenie podlegać będzie wysokość czynszu dzierżawnego oraz wysokość kwoty, którą Dzierżawca zapłaci Wydzierżawiającemu w związku z odzyskaniem drewna z wycinki dokonanej w wyniku wykonania rekultywacji gruntu.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert Wydzierżawiający zorganizuje dodatkowy przetarg.


O wynikach przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Wydzierżawiającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo odwołania i zamknięcia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Zainteresowani dzierżawą mogą oglądać nieruchomość będącą przedmiotem dzierżawy po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Dariuszem Spiralskim, kom. 609 390 497 lub Panią Ewą Juryk, tel. 68 385 24 07, kom. 609 390 457. Oferent zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem faktycznym nieruchomości, gdyż wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Oferenta względem Wydzierżawiającego wynikające z niezapoznania się z jej stanem.

Załączniki:

Plik pdf Formularz ofertowy
15‑06‑2015 14:24:32
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
184KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Umowa dzierżawy
15‑06‑2015 14:25:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
162KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  15‑06‑2015 14:19:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Juryk
email: zarzad@supekom.pl tel.:tel. (0 68) 385 24 07 wew. 37
, w dniu:  15‑06‑2015 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2015 06:35:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie